ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Wegens de corona-omstandigheden is de ALV van maart niet doorgegaan. Formeel gezien hebben we daarmee de regels van de statuten overtreden.

In die ALV hadden op z’n minst de financiële jaarcijfers van 2019 moeten worden besproken. De oplossing is gezocht in de verspreiding aan de leden via de website. Van de geboden mogelijkheid om telefonisch of via mail aan de penningmeester vragen te stellen, is geen gebruik gemaakt. Het bestuur concludeert daaruit, dat bespreking van die cijfers geen urgentie heeft.

Tegen deze achtergrond stellen wij voor om de ALV van het voorjaar definitief te schrappen en alle onderwerpen te verschuiven naar de najaars-ALV.

Tegen dit voorstel kan uiteraard bezwaar worden gemaakt. De statuten voorzien erin, dat een (extra) ALV moet worden bijeengeroepen, wanneer tenminste tien stemgerechtigde leden daartoe een schriftelijk verzoek indienen. Uiteraard bieden wij de leden deze mogelijkheid.

Wellicht, dat de voorgenomen agendapunten een aanleiding tot zo’n verzoek kunnen vormen:

  • (alsnog) vaststelling van de jaarcijfers en het bestuursverslag 2019
  • Begroting 2021
  • Rookbeleid
  • Investeringsplannen 2021/2030 (clubgebouw, entree, banen, etc.)
  • Samenstelling bestuur
Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht